Forretningsbetingelser

​Medmindre andet er udtrykkeligt aftalt, er disse forretningsbetingelser gældende for enhver sag, som en klient anmoder en advokat i kontorfællesskabet LokalAdvokaterne om at varetage.

1. Sagens modtagelse

Ved modtagelse af sagen undersøger vi, at der ikke foreligger en interessekonflikt eller inhabilitet. Hvis vi konstaterer, at dette er tilfældet, bistår vi - hvis det ønskes - med at henvise klienten til en anden advokat.

Som alle advokatvirksomheder er vi omfattet af Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Dette medfører, at vi ved sagens oprettelse kan have pligt til at indhente identitetsoplysninger fra nye klienter samt klienter som ikke tidligere har afgivet identitetsoplysninger. Ved oprettelse af en sag beder vi derfor om kopi af sygesikringsbevis og pas/kørekort, som vi er forpligtet til at opbevare. Oplysningspligten omfatter også ejerforhold, hvis klienten er et selskab.

Det bemærkes, at vi i disse sager ikke må yde rådgivning og foretage transaktioner for vores klienter, før kravene til legitimation er opfyldt.

2. Behandling og afslutning af sagen

Vores bistand ydes i overensstemmelse med de gældende regler for advokaters arbejde, således som reglerne fremgår i Retsplejeloven og Advokatrådets advokatetiske regler.

Ophavsretten til det materiale, der udarbejdes og leveres af os i forbindelse med sagen, tilhører den ansvarlige advokat på sagen. Vi opbevarer alle dokumenter i sagen i mindst 5 år efter sagens afslutning. Originale dokumenter tilhørende klienten udleveres ved sagens afslutning til klienten.

3. Salær

Ved behandlingen af en sag er vi forpligtet til efter de advokatetiske regler at udføre denne for et salær, der står i rimeligt forhold til den ydede indsats og opgavens karakter.

Medmindre der er aftalt fast pris, er vores salær som udgangspunkt baseret på, hvor meget tid vi bruger på sagen, men følgende øvrige faktorer kan også have betydning ved prisfastsættelsen:

- Opgavens kompleksitet

- Om opgaven har nødvendiggjort en indsats under betydeligt tidspres

- Den betydning opgaven har for dig

- Det ansvar, der er forbundet med at løse opgaven

- Det opnåede resultat.

Afregning i sagen foregår løbende og som udgangspunkt ved a conto forudbetaling.
Indbetalinger vil henstå på kontorets klientkonti, hvorfra sagen løbende vil blive afregnet. Ved sagens afslutning slutafregnes og evt. overskydende indestående på klientkontoen tilbagebetales til dig.

Sagsrelaterede omkostninger og udlæg fx retsafgifter, gebyrer til offentlige myndigheder i forbindelse med indhentelse af attester mv., transportomkostninger, eventuelle omkostninger til oversættelse, udgifter til forbindelsesadvokater mv. er ikke omfattet af vores honorar, men opkræves særskilt.

I straffesager, civile sager (herunder inkassosager), skiftesager, retsmægling mv., hvor der ikke er fri proces eller retshjælpsforsikring, beregnes salær efter ovenstående principper, dog minimum det af retten fastsatte salær.

I straffesager og sager med fri proces fastsættes salæret oftest af retten efter vejledende takster.

I sager dækket af retshjælpsforsikring fastsættes salæret oftest af retten efter vejledende takster og betaling sker via klientens forsikringsselskab dog fraregnet evt. selvrisiko, som afregnes af klienten. Hvis retshjælpsforsikringens maksimumdækning overskrides, beregnes salær herudover efter ovennævnte bestemmelser, som udgangspunkt efter kontorets timetakst.

4. Fortrolighed

Alle medarbejdere i LokalAdvokaterne er pålagt tavshedspligt uden tidsbegrænsning.

Enhver oplysning vi modtager i forbindelse med sagen, behandles som en fortrolig oplysning. Alle medarbejdere er omfattet af reglerne om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

5. Ansvar

LokalAdvokaterne er ansvarlig for den bistand, der ydes overfor klienten i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler. Vores rådgivning er målrettet til den konkrete sag og vi påtager os intet ansvar, hvis rådgivningen anvendes til andet formål uden vores udtrykkelige accept.

LokalAdvokaterne er således alene ansvarlig overfor klienten og alene for den rådgivning, der er ydet i forbindelse med den konkrete sag.

LokalAdvokaterne hæfter ikke for fejl begået af rådgivere, som vi har henvist til eller for fejl begået af underleverandører, som efter aftale med klienten er overladt dele af sagens behandling.

Vores ansvar omfatter ikke driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill eller andre former for indirekte eller konsekvensøkonomiske tab.

LokalAdvokaterne er ansvarsforsikret i HDI med garantidækning på kr. 2,5 mio. pr. advokat. Vores ansvar pr. opgave er således begrænset til dette beløb.

6. Pligtmæssige oplysninger

LokalAdvokaterne er et kontorfællesskab bestående af advokatfirmaet Marianne Homann, advokatfirmaet Thomas Samsø Bloch, advokatfirmaet Trygve S. Nielsen og Juul Jura v/Carsten Juul.

Kontorfællesskabets advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark. Vi er registreret hos Advokatsamfundet og er som alle danske advokater omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik i retsplejelovens § 126. Herudover er vi underlagt Advokatsamfundets etiske regler, som kan findes på www.advokatsamfundet.dk.

7. Klager og tvister

Hvis vores bistand eller salær ikke lever op til forventningerne, opfordres klienten til at tage kontakt til os for en nærmere drøftelse. Vi er underlagt Advokatrådets generelle regler om klager.

Alle tvister mellem LokalAdvokaterne og klienten er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole og kun ved vores hjemting.

Disse forretningsbetingelser er gældende fra 1. juli 2011.

Kontakt LokalAdvokaterne

Du er altid velkommen til at kontakte os.

Dette kan enten ske ved telefonisk henvendelse eller via denne kontaktformular, som blot skal udfyldes og sendes afsted.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontaktoplysninger

​​LokalAdvokaterne

Humlebæk Strandvej 77

3050 Humlebæk

Telefon:

49 13 10 00

E-mail:

advokat@lokaladvokaterne.dk

Thomas Samsø Bloch

tsb@lokaladvokaterne.dk

Marianne Homann

mh@lokaladvokaterne.dk

Trygve S. Nielsen

tsn@lokaladvokaterne.dk

Carsten Juul

cj@lokaladvokaterne.dk

Personerne bag

Thomas Samsø Bloch (L)

​​CVR: 25645529

Se profil her

Marianne Homann

​CVR: 34980691

Se profil her

​Trygve S. Nielsen (H)

​​​CVR: 73812615

Se profil her

Carsten Juul

​CVR: 32041272

Se profil her

Læs Persondatapolitik her​

Læs Privatlivspolitik her

Læs Hvidvaskregler her​

Læs cookiedeklaration her

Kontaktinformation

Humlebæk Strandvej 77

3050 Humlebæk

​CVR: 34940274

Telefon: 49 13 10 00

E-mail: advokat@lokaladvokaterne.dk

Telefontider:

Mandag - torsdag: 09.00 - 16.00

Fredag: 09.00 - 15.00